Publikationer

SMED12  – 2021 års utgåva av smeddatabasen – för PC och Mac
Den nya utgåvan, Smed12 på USB-minne innehåller denna gång  två versioner, en för PC och en för Mac.

Förutom sedvanliga rättelser och kom­pletteringar har databasen utökats med   11 000 personer och innehåller nu drygt 330 000 personer. På USB-minnet finns förutom själva databaserna en tydlig handledning för nedladdning och start av respektive version samt information om hur man söker i dem.

I PC versionen är alla inmatningsfält sökbara: förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort, döds­datum, dödsort, dödsorsak och yrke. Det går dessutom att göra avancerade sökningar, exempelvis alla födda på en viss ort under ett visst decennium eller alla med ett visst släktnamn födda i en viss församling. I Mac-versionen kan man söka på hela eller delar av förnamn, efternamn och födelseort samt kombinationer av dessa.
En prislista finns här längre ner på sidan.

 

JÄRNBRUK I UPPLAND – NY BOK 2021

Under 1500-talet grundades flera kronobruk i norra Uppland. Äldst är Vattholma och Österby bruk. Sedan tillkom Forsmark och Lövsta.
Statens behov av inkomster var stort efter Älvsborgs andra lösen 1613. Det gjorde att kronobruken från 1618 och framåt arrenderades ut. Intressenter var de förmögna nederländska affärsmän som kommit till Sverige, med Louis De Geer som den mest namnkunnige. Tillsammans med Gerard De Besche, Peter Rochet, Welam Wervier och Henrik Lemmens ägde han huvuddelen av de bruk som var i drift i Uppland vid mitten av 1600-talet. Till bruken värvades arbetare från Vallonien. I sina hemtrakter använde de en annan teknik än den som tillämpades vid de samtida svenska bruken, och de förde naturligtvis med sig sin teknik. I boken ges en kort beskrivning av skillnaderna mellan de olika teknikerna för kolning, tackjärnsframställning och smide.
Närmare 30 bruk där det funnits hammare presenteras. För varje bruk ges information om när verksamheten startade och när den upphörde. Det finns uppgifter om grundare och ägare och även om smeder. Bildmaterialet består dels av äldre och nyare fotografier av miljöer och byggnader, dels av samtida kartor. Det finns också en handfull samtida fotografier av personalen vid ett par av bruken. För ett par av dessa är de avbildade personerna namngivna. Personregister ingår.

 

JÄRNBRUK I VÄSTMANLAND
Ny omarbetad utgåva
I Västmanland har bergsmän framställt järn sedan tidig medeltid. Ett brev från Magnus Erikssons visar att järn tillverkades i Nora bergslag 1345. Gustav Vasa ansåg att järnet borde förädlas inom landet för att ge större inkom­ster till både sin egen och statens kassa. Han och hans söner ville utveckla gruvdrift och järnhantering och kallade in tyska experter och arbetare. Dessa var först verksamma vid de kronobruk som anlades. När Karl IX blivit kung fick borgarna i städerna rätt att grunda och bruka stångjärnshammare. Då grundades många nya järnbruk. Köpmännen köpte även upp bergsmanshamrar och utvecklade dessa. Många av bruken var små och omfattade kanske bara en smedja och några smedbostäder. Från mitten av 1800-talet koncentrerades produktionen till färre men större enheter och många bruk lades ner.
2013 väcktes idén att ge ut en bok om järnbruk i Västmanland. I den nu omarbetade utgåvan presenteras omkring 120 bruk och bergsmanshamrar i ord och bild. Liksom i övriga böcker i serien finns uppgifter om när och av vem de grundades, i den mån detta är känt. Det står också hur länge verksamheten var igång och hur mycket som producerades. För de flesta bruk får man även veta vilka smedsläkter som arbetade där i ett tidigt skede. Inledningsvis beskrivs de olika tillverkningsprocesserna, där det s.k. tysksmidet var det som i allmänhet användes i de västmanländska bruken fram till mitten av 1800-talet. Här hittar du ett  Personregister till Järnbruk i Västmanland

 

JÄRNBRUK I SMÅLAND OCH BLEKINGE
I Småland har järn framställts sedan tidig järnålder. Från småskalig produktion baserad på sjö-och myrmalm utvecklades hanteringen till järnbruk med produktion av stångjärn och manufaktursmide.
I en handelsordning för den danska staden Flensburg från tidigt 1300-tal förekommer sortimenten Kalmarejärn och Blekingejärn. Det visar att Småland och Blekinge redan vid den tiden exporterade järn. Då var det osmundjärn framställd i liten skala av sjö- och myrmalm. Från 1600-talet blev tillverkningen mer storskalig med produktion av stångjärn och manufaktursmide vid järnbruk.
I den nya boken Järnbruk i Småland och Blekinge som är den åttonde i serien om svenska järnbruk presenteras i ord och bild drygt 90 av de järnbruk i de båda landskapen som haft smedjor. Boken är tänkt att vara en handbok för släkt- och hembygdsforskare som vill veta något om de ställen där deras anfäder arbetade.
För varje bruk ges information om när verksamheten startade och när den upphörde. Det finns uppgifter om grundare och ägare och även om smeder. Bildmaterialet består dels av samtida kartor, dels av äldre och nyare fotografier av miljöer och byggnader, samt några samtida fotografier av personalen vid ett par av bruken. Här finns ett personregister till boken.  Personregister till Järnbruk i Småland och Blekinge

 

 

JÄRNBRUK I DALARNA
I denna bok som är den sjunde i serien om järnbruk i olika landskap redovisas omkring 80 av de bruk i Dalarna som haft smedjor. Skriften är tänkt att ge de som forskar om smeder fakta om de ställen där smederna arbetade. FFS har därför inte tagit med de bruk som endast hade masugn, s.k. hyttor.
I södra Dalarna fanns relativt stora bygder med odling och järnframställning som viktiga näringar redan från 700 – 800-talen. Rester av blästbruk finns på flera ställen. I både Öster- och Västerbergslagen växte bergsmansbyar fram under medeltiden. Det stora genombrottet för järnhanteringen kom under senare delen av 1500-talet och 1600-talet. Kring sekelskiftet 1700 spred sig smidet norrut genom att masugnar och hamrar startades i de skogrika områdena norr och väster om Falun. Senare tillkom bruk runt Siljan och i Svärdsjö och Älvdalen. Här finns ett personregister till boken. Personregister till Järnbruk i Dalarna

 

 

 

JÄRNBRUK I VÄRMLAND
Ny omarbetad utgåva.
I Värmland anlades ett stort antal stångjärnshamrar och manufakturverk från slutet av 1600-talet och framåt. Det var ett led i statens strategi att flytta ut smidet från de områden i bergslagen där gruvor och hyttor fanns, eftersom man såg att skogen inte räckte till att även förse hamrarna med kol. I hammarskattelängden för år 1695 redovisas ett 80-tal stångjärnshammare i Värmland. Under 1700-talet tillkom ett stort antal manufakturverk där produkter som bandjärn, spik, spadar och plogbillar framställdes. Nya järnbruk grundades ända fram till 1830-talet, de sista i skogarna nära norska gränsen.
Boken som är är den andra i serien om järnbruk omfattar landskapet Värmland och inte länet. Som en introduktion beskrivs i stora drag också utvecklingen av järnhanteringen i Värmland, olika tillverkningsprocesser och smedernas arbetsförhållanden. Järnbruk i Värmland presenterar omkring 120 bruk i ord och bild. För varje bruk finns uppgifter om när och av vem de grundades, hur länge verksamheten var igång och hur mycket som producerades. För de flesta bruk får man också veta vilka smedsläkter som arbetade där. Här finns ett personregister till boken.  Här finns ett personregister till boken.  Personregister till Järnbruk i Värmland

 

 

 

JÄRNBRUK I NÄRKE OCH ÖSTERGÖTLAND

De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke. I privilegierna föreskrivs att där skulle finnas en fogde och tolv rådgivare. Den som skulle lära till smed skulle smida ett år utan lön, men förses med skor, vadmalskläder och kost. Därefter skulle han arbeta tre år med lön hos dem som lärde upp honom. Det äldsta bruket i Närke är Skyllbergs bruk, som nämns i ett gåvobrev redan 1346. Även bergsmännen i Östergötland ville redan i slutet av 1300-talet ha bergslagsprivilegier. Sådana utfärdades slutligen av Gustav Vasa 1525.  Bland de äldsta är Sonstorps bruk som länge var det största järnbruket i Östergötland, men det mest kända torde vara Finspång, som anlades på 1560-talet.
Närmare 90 bruk och smedjor beskrivs i ord och bild i boken som är den sjätte i FFS järnbruksserie. Liksom i tidigare böcker berättas inte bara om brukens historia och ägarförhållanden utan även om vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Här finns ett personregister till boken.  Personregister till Järnbruk i Närke och Östergötland

 

 

JÄRNBRUK I VÄSTRA GÖTALAND

Denna bok, som är den femte i serien, innehåller liksom den föregående boken 2016 flera landskap, nämligen Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland. Landskapen utgör den västra delen av landsdelen Götaland. Beteckningen västra Götaland i bokens titel ska därför inte förväxlas med länet Västra Götaland där inte Halland ingår. De drygt 50 bruken presenteras landskapsvis. För Västergötlands del är det första gången en sådan samlad presentation görs. Inom området startade järnframställningen tidigt. Redan i 1457 års jordebok omtalas en vattendriven hammarsmedja i Forsvik nära gränsen till Närke. Den industriella verksamheten där fortsatte in i vår tid. Många av bruken i framförallt Västergötland var kortlivade. Liksom i tidigare böcker berättas inte bara om brukens historia och ägarförhållanden utan även om vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede.
Här hittar du ett personregister till boken.  Personregister till Järnbruk i västra Götaland

 

 

JÄRNBRUK I NORRLAND

 

Denna bok, som är del fyra i en serie, omfattar hela Norrland, dvs nio landskap och drygt 130 bruk. Bruken började anläggas längs Norrlandskusten efter att Bergskollegium år 1673 utfärdat ett allmänt tillstånd för att stimulera anläggandet av järnbruk i Norrland. Ett bakslag kom våren 1721 då ryssarna härjade kusten. Hemman och järnbruk brändes ner. Om detta och mycket annat berättas i boken. Där nämns också smedsläkter som varit verksamma vid de olika järnbruken.
Här hittar du ett personregister till boken.  Personregister till Järnbruk i Norrland

 

 

 

 

JÄRNBRUK I SÖDERMANLAND

FFS fortsätter bokserien om svenska järnbruk. I denna bok som är del tre, presenteras 47 bruk. I inledningen beskrivs järntillverkning och gjutning. Till skillnad mot de två tidigare böckerna, där endast hammarbruk presenterats, har här ett flertal masugnar tagits med. Presentationerna innehåller många intressanta historier, exempelvis får vi veta om hur man smugglade smeder från Tyskland till Fristaden i Eskilstuna och hur Tunafors bruk fick bli ersättning för ett lån som Karl XII tagit upp av kosackernas överbefälhavare Mazepa.

Här finns ett personregister till boken.  Personregister till Järnbruk i Södermanland

 

 

 

HAMMARTINGSSKIVAN
Hammartingsprotokollen är en av de viktigaste källorna för smedforskning. Som en del av FFS 20-årsjubileum 2014 gav FFS därför ut en ny cd-skiva, med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Närke, Östergötland och Småland, Nora och Lindedelen av Västmanland samt Karlskoga i Värmland.

Istället för att själv behöva leta igenom protokollen och försöka tolka den gamla stilen kan man på skivan se de mål där smeder är nämnda från de äldsta målen på 1600-talet fram till ca 1740. Man kan också söka efter ett visst namn eller bruk. I protokollen hittar man förstås vissa brott och straff, men också tvister om löner och skulder, när smederna fick mästarbrev, deras flyttningar och ibland uppgifter om födelseplats eller släktskap. Kort sagt deras liv!

SVENSKA VALLONSMEDSLÄKTER
Svenska Vallonsmedsläkter Nr 1 innehåller släkterna Bomblé, Garneij och Manheij. När du beställer och sätter in pengar på FFS plusgiro glöm inte att ange “Vallon nr 1”.

SVENSKA SMEDSLÄKTER
Skriftserien Svenska Smedsläkter har under åren utkommit med 34 häften. Varje nummer består av 32-48 sidor och innehåller en eller flera smedsläkter.

Nr. 1-10 och 11-20 har samlats i böcker med åtskilliga tillägg och rättelser.

Band 1 innehöll släkterna Garneij, Köhler, Swartling, Asp, Lögdström, Stockhaus, Roxström (Rockström), Silja/Gerich, Becker, Wennerström, Carlberg, Thunman, Hjulström, Gevert, Hjerpe, Broms/Bröms, Hammarbäck, Nyqvist, och Gropp. BAND 1 ÄR  SLUT.
Häften nr 1-10 med dessa släkter finns kvar i lager med några undantag. Häfte nr 3 som innehåller släkterna Lögdström och Stockhaus, är reviderad/nytryck 2012.
Här finns LISTA över kvarvarande häften av Svenska Smedsläkter.

Band 2 finns i lager och  innehåller släkterna Vieweg, Lybeck, Ringel, Lögdqvist, Spångberg, Sverkström, Palm, Brusk, Nordahl, Lindberg, Aldrin, Hammar, Ståhle, Taberman, Wahlqvist, Göthberg, Lang, Lodén, Tjernlund, Wård, Öhman, Hane samt Lundström.

Häfte. 21 innehåller släkterna Berggren, Geschwind, Ljung och Reisman (augusti 2007)
Häfte 22 består av släkterna Axberg (Ferna), Rolig och Örn (augusti 2009)
Häfte 23-24 innehåller den stora släkten Qvarfordt. Ny utgåva med rättelser och nya kompletterande uppgifter. (juni 2015)
Häfte 25 består av släkterna Moberg och Sundfors. (februari 2011)
Häfte 26 tar upp släkterna Hellsberg, Malmlöf, Schilström och von Holtz. (juni 2011)
Häfte 27 innehåller släkterna Bjurström, Krän, Skeppström och Utter. (januari 2012)
Häfte 28 består av del 2 av den stora släkten Hane. (april 2012)
Häfte 29 består av släkterna Dybeck och Toll. (juli 2012)
Häfte 30 består av släkterna Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. (januari 2013)
Häfte 31 består av släkten Stake. (juni 2013)
Häfte 32 består av släkterna Dahlstedt, Spets och Tupp. (december 2014)
Häfte 33 består av släkter Broström och Borgström. (september 2015)
Häfte 34 består av släkterna Brevits, Maxe och Siljeholm (november 2016)  SLUT

SMEDFORSKA!
Hur går man vidare för att spåra den flyttbenägna gruppen smeder och hur hittar man detaljer om smedens arbete? Handboken är författad av Ulf Berggren. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2013 och säljs via Rötter bokhandeln.

SVENSKA JÄRNSTÄMPLAR
Svenska järnstämplar (CD) består av över 2700 bilder på stämplar samt en lista över de bruk som nyttjade stämplarna.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2012
Den tredje och avslutande delen med register till Smålands, Värmlands och Östergötlands hammartingsprotokoll. Den omfattar åren 1730-1739. Skriften består av drygt 100 sidor.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2011
Den består av ett 100-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland 1715-29. Två häften.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2010
Den består av ett 40-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland till 1715.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2002
I en artikel får vi ta del av en smedsminnesanteckningar. Artikel två ger en intressant inblick i det vanliga fenomenet att smeder rymmer, med exempel på vad man kan hitta om smeder i domböcker. Avslutningsvis får vi genom utdrag ur föreningsprotokoll en inblick i bl.a. vad smedernas fritid kunde ägnas åt. Tillsammans ges en bred bild av smedernas liv.

En prislista  med samtliga priser, inklusive porto för inrikes försändelser, för medlemmar och icke-medlemmar för 2021 finns här. Nya priser från 1/5-2021. PRISLISTA INRIKES med porto 2021

Vid beställning och betalning till FFS plusgiro 84 28 21-1 glöm inte att ange vilken produkt du vill ha och uppge namn och adress. Glöm inte försändelsekostnaderna när du skickar pengar. Leveranstid för material är ca 2 veckor. (FFS kansli är inte bemannat.)

Prisuppgifter vid beställning från utlandet hittar du här. PRISLISTA UTRIKES med porto 2021

FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS