Järnbruk i Dalsland

10 juni, 2018

De järnbruk som anlades i Dalsland i slutet av 1600-talet använde tackjärn från Värmland. Det var därför naturligt att de låg relativt nära varandra i den nordöstra delen av landskapet. Det gjorde att tvister tidigt uppstod om kolfångsten.

För att reglera tvister uppdrog Bergskollegium åt landshövdingen i Älvsborgs län att åt varje brukspatron låta mäta ut ett område som sträckte sig ungefär en mil åt varje håll från respektive bruk. Inom denna fredsmil skulle det aktuella bruket ha ensamrätt att köpa kol. Förrättningen utfördes år 1700 av lantmätare Bo Kämpensköld och fastställdes samma år. Fredsmilen kom framförallt att tillämpas i tvister mellan Forsbacka bruk och Åmåls stad.

Utmärkande för de dalsländska bruken är att flera haft samma ägare som samordnat verksamheten vid sina bruk. De enskilda brukens historia är därför till stor del sammanvävd med andra bruks.

Läs mer om ett tjugotal järnbruk i Dalsland i FFS bok Järnbruk i västra Götaland. Boken som du hittar under fliken Publikationer omfattar också järnbruken i Bohuslän, Halland och i Västergötland.