Nytt verksamhetsår

17 mars, 2017

Föreningen har nu hållit sitt ordinarie årsmöte söndagen den 12 mars. En liten engagerad skara mötte upp.

Före mötet pratade förbundsordföranden Erland Ringborg om Aktuellt från förbundet. Särskilt intressant var den nya namnlag som träder ikraft den 1 juli 2017.

Det ska bl.a. bli lättare för enskilda personer att byta namn, man ska kunna byta både förnamn och efternamn flera gånger och det ska bli lättare att ta patro- och metronymikoner, (som vi släktforskare är väl förtrogna med). De vanligaste efternamnen, de som har mer än 2 000 bärare, blir fria att anta för alla. Skatteverket kommer att vara ansvarig myndighet.

En framtidsfråga är fortsättningsvis hur föreningar ska kunna göra sina databaser tillgängliga via internet. Detta diskuterades igen på förbundets samrådskonferens i Uppsala. Förbundet jobbar vidare på detta. FFS har stor anledning att återkomma till frågan de närmaste åren. Han aviserade också höjda medlemsavgifter för medlemsföreningarna de närmaste åren.

Som mötesordförande avverkade Erland Ringborg sedan snabbt alla viktiga punkter på årsmötet, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter, revisorernas berättelse gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg.

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes att bli som för innevarande år, dvs oförändrad (se under fliken Bli medlem).

Verksamhetsplan antogs enligt förslag. Inga motioner hade inkommit.
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att antalet styrelseledamöter 2017 ska vara 5 st varav 4 st ordinarie och 1 st ersättare, förutom ordförande.
Till ny ordförande för föreningen för 2 år valdes Mari-Anne Roslund.
Vidare valdes till ordinarie ledamöter på 2 år Örjan Hedenberg och Mikael Lejdeby.
Mötet valde som ersättande ledamot på 1 år Göthe Söderkvist.
Till revisorer på 1 år valdes Mats Palmgren och Anneli Fryksten Holm. Som revisorsersättare på ett år utsågs Ove Renger.

Mötet fastställde antalet ledamöter i valberedningen till 2 st. Eftersom inga nominerade kandidater förelåg eller föreslogs kunde mötet inte välja ledamöter till ny valberedning. Mötet uppdrog därför till styrelsen att under året arbeta för att få fram en ny valberedning.

Den nya styrelsen har en rad viktiga arbetsuppgifter under året, inte bara att hitta ledamöter till en ny valberedning, utan också besluta om Smed 10, den fortsatta produktionen av medlemstidningen, närvaro vid årets Släktforskardagar och mycket mer.

Du som är medlem kontakta gärna styrelsen med förslag och idéer om en ny valberedning.