Årsmötet 27 april

5 maj, 2014

Ett nytt ordinarie årsmöte hölls söndagen den 27 april på Anderstorpsvägen i Solna, där ett knappt 20-tal medlemmar deltog.

Kallelse hade sänts per post till alla medlemmar i mycket god tid och mötet ansågs därmed behörigen utlyst. Föreningens kassa är god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ett antal motioner hade inkommit denna gång och diskuterades livligt. Den nya styrelsen har en rad uppgifter att arbeta vidare med. Mötet uppdrog bland annat till den nya styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram nya stadgar.

Till FFS styrelse för 2014 och till nästa årsmöte valdes Ewa Bertram 1 år, Örjan Hedenberg 1 år, Susanne Holz 2 år och Carl-Johan Thors-van den Swaerdenheem 2 år. Ulf Berggren kvarstår som ordförande 1 år. Till revisorer valdes Anette Spångberg och Mårten Hougström. Till valberedning valdes Barbro Stålheim som sammankallande, samt Mari-Anne Roslund och Fredrik Derefeldt.